VOP

1.1

Ing Samuela Sikytová jako provozovatel internetových stránek www.skydive-tandem.cz vydává v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen jako „občanský zákoník“) tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „obchodní podmínky“), jež jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi:

Ing. Samuelovou Sikytovou
se sídlem Jírovcova 2833/72, České Budějovice 370 04
IČ: 282 28 634, DIČ: CZ28228634
Bankovní spojení: Českí spořitelna a.s.
číslo účtu: 2912948063/0800
SWIFT: RZBCCZPP
IBAN: CZ9855000000002936287001
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 133865 (dále jen jako „Poskytovatel“) na straně jedné a Objednatelem (dále jen jako „Objednatel“) na straně druhé a popřípadě třetí osobou, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena a která s ní souhlasí (dále jen jako „Příjemce“) na straně třetí

1.2

Poskytovatel zajišťuje a zprostředkovává účast na aktivitách popsaných v nabídce Poskytovatele (dále jen jako „služba“ nebo „služby“) pro Objednatele, popř. Příjemce, na základě nákupu služby u Poskytovatele. Vzhledem k právnímu řádu České republiky se v těchto obchodních podmínkách rozlišuje Objednatel, který je tzv. spotřebitelem a Objednatel, který spotřebitelem není. Spotřebitelem je myšlen každý člověk, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti či v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.3

Objednáním služby Objednatel potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a  bezvýhradně s nimi souhlasí.

1.4

Písemná, elektronická, emailová nebo telefonická objednávka služeb představuje návrh Objednatele na uzavření smlouvy o poskytnutí služby specifikované v objednávce. Přijetím objednávky (akceptací návrhu) ze strany Poskytovatele vzniká smlouva mezi Poskytovatelem a Objednatelem. Předmětem smluvního vztahu je závazek poskytovatele služeb zajistit dodání služeb popsaných ve smlouvě (tedy objednávce a jejím potvrzení) a závazek objednatele zaplatit za poskytnutí těchto služeb poskytovateli sjednanou cenu a služby za stanovených podmínek využít. Smluvní vztah vzniká mezi objednatelem služby a poskytovatelem služeb doručením potvrzení objednávky ze strany poskytovatele objednateli (tj. okamžikem uzavření smlouvy).

1.5

Na tyto obchodní podmínky je Objednatel dostatečným způsobem upozorněn před vlastním odesláním objednávky a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy včetně kupní smlouvy.

Předmět smlouvy :
Předmětem smlouvy je zajištění realizace objednaných služeb a dodání zboží nabízených prostřednictvím internetového obchodu www.skydive-tandem.cz

Způsob objednávání

Objednávat je možné on-line přímo na stránkách prodávajícího. Podmínkou pro platnost objednávky je vyplnění všech povinně označených údajů v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, k jejímuž uzavření se nevyžaduje potvrzení objednávky prodávajícím. Smluvní vztah se stává pravomocným potvrzením objednávky. Potvrzením objednávky zákazník také souhlasí s Obchodními podmínkami. Po zaslání objednávky bude kupujícímu obratem e-mailem doručeno potvrzení o přijetí objednávky .

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen:

 • Dodat druh a množství a zboží v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky.
 • Dodat dárkovou poukázku opravňující zákazníkovi čerpat druh a množství služeb v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky.
 • Zajistit realizaci druhu a množství služeb zákazníkovi na základě prokázání se dárkovou poukázkou, která je opatřena unikátním identifikačním znakem.

Prodávající neodpovídá za:

 • Opožděné dodání zboží zaviněné poštou nebo za poškození zásilky zaviněné poštou., v případě kdy kupující zvolil tuto možnost dopravy.
 • Opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce.
 • Případné nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce (dodavatele ) v důsledku jakéhokoliv omezení případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující se zavazuje:

 • Objednané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit.
 • Zaplatit za služby, resp. zboží kupní cenu ve výši a ve smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky.
 • Kupující potvrzením objednávky souhlasí s následujícími Obchodními podmínkami, tím se smluvní vztah stává pravomocným.
 • V případě, že si kupující zboží nepřevezme (na základě objednávky), prodávající si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody. V případě, že si zákazník zboží nepřevezme při prvním doručení a požaduje opětovné doručení zboží, je povinen uhradit náklady prvního i opětovného doručení zboží.
 • Kupující může zakoupenou dárkovou poukázku darovat obdarovanému. V tom případě kupující ztrácí nárok na čerpání objednané aktivity a tento nárok přechází na obdarovaného.

Platební podmínky

Ceny uvedené na stránce www.skydive-tandem.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží a služeb. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem, dodacím a záručním listem. Převzetí zboží kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. Zboží je možné zaslat Českou poštou, nebo zaslat dárkový poukaz e-mailem ve formátu PDF. Kupující má možnost výběru mezi dvěma způsoby úhrady zboží:

 • Zboží může být zasláno na dobírku - je zaplaceno až po převzetí na poště
 • Zboží je možné zaplatit předem převodem na účet. Po úhradě bude zboží odesláno.

Dodací podmínky

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky při platbě za zboží na dobírku. Při bezhotovostní platbě, převodem na účet, začíná běžet dodací lhůta ode dne přijetí platby na náš účet. Průměrná doba vyexpedování našeho zboží se pohybuje v rozmezí 1 - 3 dnů. K expediční době je třeba ještě připočítat čas zhruba 1-3 dny potřebný pro doručení zásilky na adresu zákazníka. Dodací lhůta bude přiměřeně prodloužena, jestliže by zdržení bylo způsobeno okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Rezervace termínu objednaných služeb a jejich realizace V případě objednání služby prostřednictvím portálu www.skydive-tandem.cz bude kupujícímu vystavena a dodána dárková poukázka s unikátním číslem a názvem aktivity opravňující kupujícího čerpat objednané služby. Termín čerpání služby je třeba potvrdit mailem na elektronické adrese skydive- tandem@email.cz. Rezervace musí obsahovat kontaktní údaje, číslo, název čerpané aktivity a preferovaný termín, čas a místo čerpání - doporučujeme připravit si více termínů. Kupující, resp. obdarovaný předá dárkovou poukázku předkladateli aktivity uvedeném v instrukcích k dárkové poukázce. Realizátor aktivity na základě dárkové poukázky poskytne kupujícímu, resp. obdarovanému objednanou službu. Rezervace termínu je závazná a není možné ji bez udání vážných důvodů měnit. V případě udání vážného důvodu je možné změnu termínu akceptovat pouze pokud je tato skutečnost oznámena v dostatečném předstihu, aby byla změna rezervace možná, tj minimálně 3 dny před domluveným termínem a zároveň toto bude možné, bez sankce domluvit s dodavatelem. Platnost dárkové poukázky je 10 měsíců od jejího vystavení. V tomto období je kupující,
resp. obdarovaný oprávněn čerpat objednané služby, v opačném případě ztrácí nárok na poskytnutí vybrané služby bez nároku uplatnění si jakékoliv náhrady, zda vzniklé náhrady škody. V případě, že kupující měl zájem o rezervaci termínu v období uvedeném na průvodním dopise, ale samotné zrealizování nebylo z technických důvodů možné až do vypršení platnosti dárkové poukázky, má zákazník nárok na bezplatné prodloužení platnosti dárkového poukazu o 5 měsíců. Pokud je osoba, které má být služba poskytnuta, mladší 15 let, má povinnost zajistit si pro poskytnutí služby doprovod osoby starší 18 let. Pokud je osoba, které má být služba poskytnuta, mladší 18 let, ale starší 15 let, má povinnost zajistit si souhlas svého zákonného zástupce. V opačném případě nemá Poskytovatel povinnost službu poskytnout. Pokud není v konkrétním případě uvedeno jinak, platí, že doprovod musí službu taktéž objednat a uhradit.

Storno objednávky

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 kalendářních dnů od dodání zboží. Odstoupení od smlouvy musí být písemné. Toto písemné oznámení o odstoupení od smlouvy je nutné zaslat spolu se zbožím, případně dárkovým poukazem, dokladem o jeho koupi a číslem účtu, na který má být vrácena částka poukázána. Prodávající je povinen vrátit plnou částku za zboží do 10 kalendářních dnů od doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy spolu se zbožím. V případě, že kupující chce od smlouvy odstoupit po uplynutí 14 dnů od doručení, je možné vrátit dárkovou poukázku do 30 dnů od jejího vystavení. V takovém případě bude kupujícímu účtován storno poplatek ve výši 25 % z celkové hodnoty poukazu, minimálně však ve výši 1.000 Kč nedohodnou-li se obě strany písemně jinak. O tuto částku bude snížena částka zaslána na účet kupujícímu. Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě porušení smluvních povinností kupujícím, resp. v případě nemožnosti realizace objednané služby ze strany externího dodavatele. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit termín domluvené služby z důvodu zásahu vyšší moci jako je např. počasí, poruchy atd.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ode dne jejich souhlasu kupujícím, pokud není písemně dohodnuto jinak.